10/07/19  Tin tức - Sự kiện  120
Từ ngày 28/5/201b9 - 30/5/2019 tham gia ngày Hội học sinh Tiểu học cấp huyện tại truồng tiểu học Trà binh
 25/04/16  Tin của trường  312
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Trà Bình.